Kind- en driehoeksgesprekken 

 

Op onze school voeren we verschillende soorten gesprekken met onze leerlingen en hun ouders. De kindgesprekken vinden plaats tussen leerling en leerkracht. Driehoeksgesprekken zijn de gesprekken tussen leerling, ouder en leerkracht. De inhoud daarvan varieert afhankelijk van het moment tijdens het schooljaar.

Kindgesprekken

Leerkrachten voeren regelmatig kindgesprekken. Dit zijn korte individuele gesprekken tussen leerkracht en kind. Deze gesprekken hebben tot doel de voortgang en het welbevinden van het kind te bespreken. Samen worden doelen bepaald waar de komende tijd aan gewerkt gaat worden.

Start- of ambitiegesprek

Het start- of ambitiegesprek is het eerste driehoeksgesprek in de jaarcyclus. Het doel van deze gesprekken is enerzijds om kennis te maken, maar anderzijds om samen doelen te bepalen en verwachtingen uit te spreken betreffende het nieuwe schooljaar. De kinderen zijn aanwezig bij dit gesprek samen met hun ouders. Start- of ambitiegesprekken vinden in de bovenbouw plaats.  

Voortgangs- en rapportgesprekken

Gedurende het schooljaar wordt samen met ouders en kinderen de voortgang besproken van het kind op zowel het welbevinden, sociaal en cognitief gebied. Ambities en doelen worden geëvalueerd en zo nodig aangepast. Een optimale afstemming tussen alle betrokkenen.

Afsluitend gesprek

Aan het eind van het schooljaar kijken ouders, leerlingen en leerkracht samen terug op het afgelopen jaar, evalueren wat er van de ambities terecht is gekomen en bespreken samen welke informatie van belang is voor de overdracht naar de groepsleerkracht voor het nieuwe schooljaar.

Adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs

De leerkracht van groep 8 nodigt ouders en kinderen uit en zal het schooladvies bespreken. Het schooladvies is gebaseerd op het leerlingvolgsysteem en gedragskenmerken van het kind. Dit advies wordt door het gehele team geformuleerd.