De Leerling Centraal

Binnen ons onderwijs staat de leerling centraal. 3 zaken vinden wij daarbij van belang:

  • aansluiten op de onderwijs- en ontwikkelbehoefte v.d. leerling
  • eigenaarschap
  • ouderbetrokkenheid

 

2.2.1 Wij proberen ons onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de onderwijs- en ontwikkelbehoefte van de leerling. Op die manier blijft de leerling geprikkeld, uitgedaagd en gemotiveerd. Door het aanbieden van de gedifferentieerde instructie en Snappet, met taal en rekenen, kunnen onze leerlingen meer en meer in hun eigen tempo aan de slag met de eigen leerstof. Via de plusgroep bieden wij de leerlingen die de basisstof al beheersen extra uitdaging. (Hier past straks ook 4x wijzer!) Om optimaal in te kunnen spelen op de behoefte van de leerling houden wij heel goed zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen. Dat begint bij de leerkracht de dagelijks aan het werk en in gesprek is met de leerling. Via ons leerlingvolgsysteem volgen wij de ontwikkeling van onze leerlingen nauwgezet. De sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen volgen we met ZIEN! Gedurende het schooljaar wordt de ontwikkeling van de leerling, zowel op het gebied van onderwijs als op het gebied van alle andere zaken, meerdere malen in breed verband besproken en wordt het onderwijs en de leerlingenzorg afgestemd op de behoefte.

 

2.2.2 Eigenaarschap neemt hier een belangrijke plek bij in. Door leerlingen eigenaar te maken voor hun eigen leerproces en de dingen die spelen in hun directie omgeving, leren zij daar zelf de verantwoordelijkheid voor te nemen. Op de Esch voeren wij meerdere keren per jaar kindgesprekken met leerlingen en driehoeksgesprekken met ouders om samen te bespreken hoe het met de leerlingen gaat. Leerlingen leren daarin om persoonlijke doelen te stellen en te kijken wat er nodig is om die te realiseren. Op groepsniveau worden ook groepsdoelen gesteld en afspraken gemaakt zodat de leerlingen samen de verantwoordelijkheid nemen over het reilen en zeilen van de groep. Leerlingen in de hogere groepen ondersteunen de leerkrachten een paar keer per jaar bij de pleinwacht zodat ze leren hoe het is om mede verantwoordelijkheid te zijn voor de directe leefomgeving.

 

2.2.3 Ouderbetrokkenheidis cruciaal op het moment dat we de leerling centraal stellen. Immers de ouders kennen hun kind het beste. Samen zijn we een belangrijke partner in de opvoeding en het onderwijs van de leerling met ieder daarin een eigen (professionele) rol en verantwoordelijkheid. Op de Esch streven we een goede band met de ouders.

 

We onderhouden de contacten met de ouders op verschillende manieren:

  • Aan het begin van het schooljaar vinden in de meeste groepen kennismakingsgespreken en informatieavonden plaats zodat ouders en leerkrachten elkaar leren kennen en ouders op de hoogte zijn van de belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen in het nieuwe schooljaar.
  • Leerkrachten informeren de ouders van hun groep wekelijks via School Schools over datgene waar men in de groep mee bezig is.
  • Via de InterEsch worden de ouders maandelijks door de directie op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen binnen onze school.
  • 3x per jaar vinden de driehoeksgesprekken plaats tussen leerling, ouders en leerkracht.
  • Via demedezeggenschapsraadkunnen ouders meepraten over het beleid op onze school.
  • Ouders in deouderraadleveren een belangrijke bijdrage aan de organisatie van de verschillende activiteiten op onze school.

Op onze school zijn ouders altijd welkom bij zowel leerkrachten, interne begeleiding en directie op het moment dat zij de behoefte hebben iets over hun kind te bespreken