Onze visie en missie

 

Onze leerlingen zijn de wereldburgers van de toekomst. Als basisschool is het onze taak om bij hen het fundament te leggen voor hun verdere school- en loopbaanontwikkeling. En om hen ook andere vaardigheden bij te brengen waarmee zij later op een goede manier in de maatschappij kunnen functioneren. Om dat te realiseren bieden wij een breed onderwijsaanbod dat aansluit bij de kerndoelen voor het primair onderwijs (taal, rekenen, wereldoriëntatie, creatieve vakken, etc.). Maar waarin ook voldoende ruimte is voor de zaken die wij zelf belangrijk vinden.

Uiteindelijk hopen wij dat al onze leerlingen na hun vervolgopleiding in staat zijn om zelfstandige, gelukkige en respectvolle wereldburgers te worden die zelf in hun onderhoud kunnen voorzien en warme vriendschappelijke banden aan kunnen gaan met mensen in hun directe omgeving en uit andere culturen. En dat zij het besef hebben dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven en dat van hun omgeving en daar die verantwoordelijkheid ook voor durven en kunnen nemen. Wij zien het als onze missie om daar het fundament voor te leggen!

Om dat te bereiken is ons onderwijs gebaseerd op 3 speerpunten: