• Identiteit

De Esch is een katholieke school waar elk kind welkom is. We willen de kinderen leren omgaan met hun levensvragen. Ouders voeden hun kind op vanuit verschillende achtergronden en wij begeleiden kinderen in het nadenken over hun houding ten opzichte van geloof en maatschappij.

Dit doen we in een sfeervolle school, met duidelijke afspraken. We zijn een M5-school en zorgen voor een veilige leeromgeving, met als kernwaarden; respect, dynamiek, openheid, betrokkenheid en vertrouwen.

Organisatie

Belangrijk is een doorgaande ontwikkeling zodat elk kind zoveel mogelijk op eigen niveau de basisschool kan doorlopen. We kijken naar detalentenvan kinderen en sluiten hier bij aan. We werken aan de 21-eeuwse vaardigheden die kinderen in hun toekomst steeds meer nodig hebben; samenwerken, presenteren, ondernemen, onderzoeken en communiceren. In de onderbouw werken we met thema's die dichtbij de ervaringswereld van de kinderen liggen.

We gebruiken een leerlingvolgsysteem om het leren en de sociaal-emotionele ontwikkeling in beeld te houden en sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van het kind.

Veel aandacht is er voor de expressievakken; de creativiteit van kinderen wordt hierin zoveel mogelijk uitgedaagd.

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk de ouders bij het onderwijs van hun kinderen in te schakelen.We hanteren hiervoor o.a. de kind- en driehoeksgesprekken, zodat kind, ouders en leerkracht samen zorgen voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling.

De ouderraad en de medezeggenschapsraad adviseren en ondersteunen ons.Vanuit de Ouderraad zijn er vele werkgroepen van ouders die de school ondersteunen bij de organisatie van diverse activiteiten.

Voor méér informatie kunt u onze website bezoeken, een informatiemap ontvangen of contact opnemen met de directie van de school, tel. 0541 513460

 

Bart Freriks – directeur De Esch/ OG FrEsKo
Gerry Nijenhuis - adjunct-directeur De Esch/OG FrEsKo