Onze medezeggenschapsraad

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders hebben baat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen.

Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad (MR) die het overleg tussen beide groepen regelt. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het medezeggenschapsreglement.

De samenstelling van de MR

Het aantal leden van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. De MR van de Esch heeft op grond daarvan 8 leden. De MR bestaat uit 4 personeelsleden en uit 4 ouders. De benoeming van de leden vindt plaats door middel van verkiezingen. De zittingsduur van de leden is 3 jaar. Na 3 jaar kunnen zittende leden wel worden herkozen. Voor namen- en adressenlijsten van de MR verwijzen wij naar de jaarkalender.

Elke school heeft een MR. De MR staat voor meedenken en meebeslissen. De MR is bevoegd om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur. Voor een groot aantal beslissingen heeft het bestuur zelfs de instemming van de MR nodig. Via de MR kunnen de ouders en de leerkrachten meepraten en meebeslissen.

De bevoegdheden

De belangrijkste taken en bevoegdheden van de MR zijn:

  • Het bespreken van alle aangelegenheden die de school aangaan. De MR kan daar voorstellen over doen en een standpunt over kenbaar maken aan het schoolbestuur. De directie is verplicht op deze voorstellen gemotiveerd te reageren;
  • De directie stelt de MR ten minste twee maal per jaar in de gelegenheid om zaken met haar te bespreken.
  • De MR naar vermogen openheid, openbaarheid en overleg in de school bevordert.
  • De MR waakt voor discriminatie van welke aard dan ook en bevordert dat iedereen in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld.
  • Instemmings- en adviesbevoegdheden over in de Wet medezeggenschap onderwijs opgesomde aangelegenheden (zoals over het lesrooster, de personeelsformatie, fusies, en personeelsbeleid etc.)

De informatie

Om haar taak goed te kunnen vervullen moet de MR beschikken over goede informatie. Dat betekent dat het belangrijk is dat de leden van de MR weten wat er leeft onder ouders en leerkrachten. Ouders en leerkrachten kunnen daarom altijd bij de leden terecht als zij bepaalde zaken besproken willen hebben. Indien gewenst, gebeurd dit met de nodige vertrouwelijkheid. Schroom niet om bepaalde zaken onder de aandacht te brengen bij MR-leden. Ouders worden door middel van het infobulletin regelmatig op de hoogte gehouden over de huidige stand van zaken binnen de MR. Op deze wijze hoopt de MR de ouders zo compleet mogelijk te informeren met betrekking tot de onderwerpen die aan de orde zijn in ons aller schoolbelang.

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. De vergaderingen van medezeggenschapsraad en GMR zijn ‑ tenzij anders vermeld ‑ openbaar.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Ons schoolbestuur heeft een groot aantal scholen onder zich. Veel besluiten die het bestuur moet nemen hebben betrekking op alle scholen. Elke school heeft een MR. Het is niet praktisch voor het bestuur om alle MR’s inzake deze schooloverstijgende zaken om advies te vragen. Vandaar dat er een Gemeenschappelijk MR is waarin de MR’s van de scholen onder ons bestuur zijn vertegenwoordigd. De MR van De Esch vormt samen met de MR van de Drie-eenheidschool een koppel en vertegenwoordigt beide scholen in de GMR.

Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. Zowel medezeggenschapsraad als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen of zich te onthouden van voorstellen van het bestuur.

Samenstelling MR basisschool De Esch

Ouders:

Olaf ter Laak (voorzitter)
Chantal Wildemors
Lars Scheuten

Leraren:

Bernadet Boudrie
Irma Jansen
Wilma Reuver (penningmeester)

E-mail: mr.de-esch@konot.nl